Andelskassen J.A.K.

Andelskassen J.A.K.

Finansiel Stabilitet har den 5. oktober 2015 overtaget Andelskassen J.A.K. Overtagelsen, der omfatter afdelingerne Slagelse, Brenderup, Mors og Thisted, sker efter, at Andelskassen ikke var i stand til at reetablere sine kapitalforhold, så Andelskassen kunne leve op til kravene til kapital i den finansielle lovgivning inden for Finanstilsynets frist.

Andelskassens tab har medført, at alle andelshavere og indehavere af anden efterstillet kapital må anse deres investering for tabt. Alle indlån i Andelskassen er dækket under Garantiformuens dækning på op til EUR 100.000, der svarer til ca. DKK 750.000. Den foreløbige værdiansættelse viser, at indlån, der overstiger Garantiformuens dækning, realistisk set må forventes at være tabt. En endelig værdiansættelse foretaget af en uafhængig vurderingsperson vil i den kommende tid vurdere dette.

Som kunde er du ikke umiddelbart påvirket af, at Andelskassen er overtaget af Finansiel Stabilitet. Du bliver indtil videre betjent fra samme sted, som du plejer – dog sådan, at der kan blive ændret i filialernes åbningstider. Du kan bruge dine betalingskort og har adgang til dine konti som tidligere – dog med den begrænsning, at indskud over ca. DKK 750.000 er tabt.

Dit engagement fortsætter derfor også på de hidtil gældende vilkår, medmindre du hører andet, se nærmere her. En eventuel ændring af dine vilkår vil blive varslet i overensstemmelse med Andelskassens Almindelige forretningsbetingelser.

Finansiel Stabilitet vil på længere sigt iværksætte en salgsproces af Andelskassen. Der vil blive informeret nærmere herom, når salgsprocessen igangsættes.

Hvis du er i tvivl om din retsstilling og betydningen af Andelskassens overdragelse til Finansiel Stabilitet for dit kundeforhold, kan du rette henvendelse til din sædvanlige kontaktperson i Andelskassen.

Hjemmesider.dk